OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 Two Face Lotion(액상 클리너)
브랜드 Boot Black
판매가 18,000
수량 수량증가수량감소
브랜드 링크번호 421

 1919년 일본에서 시작된 Columbus는 구두 및 피혁 제품에 사용하는 관리 및 주변 용품을 생산하는 전문 업체입니다. 크리스토퍼 콜럼버스의 탐험정신을 본받고자 사명을 명명한 Columbus는 100년 가까운 세월동안 끊임없는 연구개발로 일본 내에서 최고의 용품 기업으로 거듭났습니다.

...+...-
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

QTY
증가 감소
상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Two Face Lotion(액상 클리너) 수량증가 수량감소 18000 (  0)
TOTAL 0 (0개)
 • DETAILS

  제조사 : Columbus Boot Black
  브랜드 : Boot Black
  원산지 : Japan
  용량 : 100ml

  * 용기를 흔들어 내용물을 섞어줍니다,

  * 천에 소량의 약품을 묻히고 전체 부위를 닦아 줍니다.
  * 표면이 완전히 마른 후 크림 등을 사용하여 관리해주시면 됩니다.


  * 제품 특성상 사용되는 제품의 색상이 옅어지거나 짙어 질 수도 있습니다.
  (안보이는 부분에 시험후 사용하시길 권해드립니다.)

 • CARE

   
 • DELIVERY & RETURN

  배송 방법 : 택배
  배송 지역 : 전국지역
  배송 비용 : 50,000원 미만 구매시 배송비 3,000원이 추가됩니다.
  배송 기간 : 2일 ~ 7일
  배송 안내 :
  - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
  - 고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다.
  - 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  반품시 주의사항
  - 모니터 상의 사진과 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있으며,
   미세한 색상 차이는 제품 이상으로 인한 반품사유가 되지 않습니다.

  교환 및 반품이 가능한 경우
  - 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내. 단, 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
  - 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내

  교환 및 반품이 불가능한 경우
  - 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외
  - 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
  - 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
   (자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)

  ※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
   (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)

 • Q&A(2)

  Q&A

  VIEW MORE WRITE

  허수민
  2023-02-09 22:13:26
  홍길동
  2020-10-21 13:20:13
  1. 1
 • REVIEW(22)

  REVIEW

  VIEW MORE WRITE

  22 만족
  네이버 페이 구매자
  2023-09-19 02:24:15
  네이버 페이 구매자
  2023-08-14 02:18:27
  네이버 페이 구매자
  2023-07-16 02:47:05
  19 만족
  네이버 페이 구매자
  2023-06-09 02:27:42
  네이버 페이 구매자
  2023-04-07 04:33:46
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5