OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 Solid Rugby Shirt - White
브랜드 Columbiaknit
판매가 168,000 재입고 알림 SMS
수량 수량증가수량감소
브랜드 링크번호 152

 1921년 Oregon주 Portland에서 창업된 Columbiaknit는 편물 제품 전문 생산 업체입니다. 미국에서도 몇 남지 않은 대표적인 편물 수직밀(Vertical Mill)로 직물을 편직하고 재단한 후 재봉하고 마감 및 포장의 과정을 자사 시설에서 처리합니다.

미국의 주요 백화점 및 브랜드에 납품했던, 한때 400여 명이 넘는 직원을 고용한 규모 있는 기업이었지만 미국 내 주요 고객들이 생산처를 해외로 옮기면서 현재는 30명이 근무하는 작은 기업이 되었습니다. 이후 오히려 예전 것에 대한 향수와 과거 미국 제품의 튼튼함에 매력을 느낀 해외의 바이어들이 제품을 주문하면서 품질 우수한 편물 전문 생산 업체로 명성을 이어가고 있습니다.

...+...-
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

QTY
증가 감소
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Solid Rugby Shirt - White 수량증가 수량감소 168000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

 • DETAILS

  제조사 : Columbiaknit

  브랜드 : Columbiaknit
  원산지 : U.S.A
  소재 : 100% Pre-Shrunk 10oz Cotton, Rubber Button

  Size (단위 : cm)
  Tag sizeSML
  가슴515661
  총장71.57375.5


 • CARE

   
 • DELIVERY & RETURN

  배송 방법 : 택배
  배송 지역 : 전국지역
  배송 비용 : 50,000원 미만 구매시 배송비 3,000원이 추가됩니다.
  배송 기간 : 2일 ~ 7일
  배송 안내 :
  - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
  - 고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다.
  - 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  반품시 주의사항
  - 모니터 상의 사진과 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있으며,
   미세한 색상 차이는 제품 이상으로 인한 반품사유가 되지 않습니다.

  교환 및 반품이 가능한 경우
  - 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내. 단, 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
  - 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내

  교환 및 반품이 불가능한 경우
  - 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외
  - 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
  - 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
   (자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)

  ※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
   (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)

 • Q&A(6)

  Q&A

  VIEW MORE WRITE

  한호연
  2022-09-17 20:25:29
  D
  2022-05-22 08:31:46
  박정인
  2021-09-23 23:30:53
  한산교
  2021-08-28 13:50:25
  고덕현
  2021-08-12 07:27:51
  1. 1
  2. 2
 • REVIEW(7)

  REVIEW

  VIEW MORE WRITE

  7 만족
  네이버 페이 구매자
  2022-11-24 05:26:14
  최승열
  2022-10-15 23:36:31
  네이버 페이 구매자
  2022-09-23 02:46:45
  4 만족
  네이버 페이 구매자
  2022-05-04 02:52:46
  3 만족
  네이버 페이 구매자
  2022-03-11 05:40:01
  1. 1
  2. 2